union-site

Eiendomsskatt næringseiendom

Hvordan slår eiendomsskatten ut på markedsverdien til næringseiendom?
 • Det blir med stor sannsynlighet et maktskifte i Oslo i kjølevannet av gårsdagens kommunevalg. Det nye flertallet er for innføring av eiendomsskatt i Oslo. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til hvordan skatten blir utformet fordi partiene har ulike modeller. Vi legger til grunn Arbeiderpartiets (AP) forslag i våre vurderinger.
 • AP går inn for en skatt som utgjør 3 promille av markedsverdien. Markedsverdien må imidlertid fastsettes sjablongmessig, med det presisjonsnivået som dette innebærer. Derfor er det grunn til å anta at fastsettelsen av ”markedsverdien” blir noe konservativ. I tillegg vil man få fradrag for eiendomsskatten slik at selskapskatten reduseres. Den siste effekten vil variere fra selskap til selskap basert på skatteposisjoner. Uansett vil begge disse momentene sannsynligvis bidra til at den effektive skattesatsen i gjennomsnitt blir lavere enn tre promille av reell markedsverdi.
 • Hvordan eiendomskatten slår ut på markedsverdien til den enkelte eiendom vil selvsagt variere. Men generelt er det de dyreste eiendommene som får det største relative verditapet som følge av innføring av eiendomsskatt.
 • Våre beregninger indikerer at de beste eiendommene (prime) i verste fall kan få en verdireduksjon på 4 til 6 prosent som følge av eiendomsskatten. Men i de fleste tilfeller vil en verdireduksjon i området 2 til 4 prosent være mer sannsynlig.
 • Normal eiendom vil typisk kunne få en verdireduksjon i størrelsesorden 1 til 3 prosent.
 • Merk at dette er anslag der det ligger en rekke forutsetninger til grunn:
  • Gårdeier dekker skatten i sin helhet
  • Skattesatsen på 3 promille varer inn i evigheten (dog med en noe lavere effektiv skatt)
  • Markedsleien er upåvirket av innføring av eiendomsskatt
 • Over tid kan deler av regningen havne hos leietaker gjennom økt markedsleie. For eksempel vil leieprisen som gir tilfredsstillende lønnsomhet i nybyggprosjekter stige (marginalkostnaden for å fremskaffe flere kvadratmeter kontor øker, noe som teoretisk skal gi økt markedspris). Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til hvordan dette utvikler seg.
 • UNION forventer at eiendomsverdiene i de aller fleste tilfeller kun blir marginalt negativt påvirket av eiendomsskatten. Vi forventer ikke at skatten vil påvirke transaksjons- eller leiemarkedet i særlig grad i det korte bildet.