union-site

STRØMNESÅSEN

KARLSHUS I RÅDE
 

Salgsoppgave Råde Tomteutviklingsselskap AS

SAMMENDRAG

Strømnesåsen ligger ca. 1,5 km sør for Karlshus, som er administrasjonssenteret i Råde kommune. Tettstedet er sentralt beliggende mellom Moss, Fredrikstad og Sarpsborg.

Karlshus, et levende bygdesentrum med ulik næringsvirksomhet, matbutikker, kafeer, barnehager samt barne- og ungdomsskole.

Bane NOR regulerer ny InterCity-stasjon rett i nærheten av eiendommen. Reisetiden til Oslo vil være ca. 35 minutter når dobbeltsporet på Østfoldbanen er ferdig.

Det er netto innflytting til Råde, og kommunen legger godt til rette for videre vekst gjennom regulering av bolig- og næringsområder. 

Det totale planområdet er stort i Råde-målestokk, og er det eneste store utviklingsområdet for bolig som er satt av i kommunedelplanen, annet enn normal fortetting.

Eiendommen som selges ligger i planområdets nordre del og er den delen av området som vil bli utviklet først jf. rekkefølgebestemmelsene i kommunedelplanen.

Reguleringsplanen legger til rette for en variert utbygging av både frittstående småhusbebyggelse til terrassert blokkbebyggelse. Prosjektet har en størrelse og fleksibilitet som gjør at en utbygger vil dra fordel av å kunne utvikle et helhetlig bomiljø for området.

Høyt akkumulert boligvolum i kommunens boligbyggeprogram med opp mot
3 enheter per daa.

Offentlig infrastruktur tilhørende eiendommen slik som vann-/avløp, strøm og asfaltert tilkomstvei, samt gang-/sykkelvei fra eiendommen til Råde stasjon er under bygging og er forespeilet å stå ferdig august 2020.


 

STRØMNESÅSEN

Eiendommen er avmerket med gult (ikke målsatt).
Bak til høyre kan man se Krogstadfjorden, som er inngangen til Oslofjorden og 4 km fra eiendommen.

Eiendommen avmerket (ikke målsatt)
 
 

NØKKELINFORMASJON

Totalt areal planområde Strømnesåsen

Ca. 537,5 daa

Brutto areal salgsobjektet

Ca. 129 daa

Netto areal salgsobjektet (bebyggbar tomt)

Ca. 78,2 daa

Utnyttelsesgrad

Opp mot 3 enheter per daa

Utbyggingsavtale

Inngått

Offentlig infrastruktur salgsobjekt

Ferdigstilles august 2020

Ny InterCity-stasjon

Under regulering

Salgsobjekt

Råde Tomteutviklingsselskap ASSTRØMNESÅSEN

Strømnesåsen ligger i Karlshus, som er administrasjonssenteret i Råde kommune.  Tettstedet er sentralt beliggende mellom Moss, Fredrikstad og Sarpsborg. Krogstadfjorden ligger ca. 4 km fra planområdet og er en del av tilgangen til Oslofjorden. Det er også kort avstand til både Østfold sentralsykehus og Rygge flyplass. 

Bane NOR regulerer ny Inter city-stasjon rett i nærheten av eiendommen. Reisetiden til Oslo vil være ca. 35 minutter når dobbeltsporet på Østfoldbanen er ferdig. 

Bildet som er brukt er en illustrasjon av et liknende prosjekt

Alt du trenger å vite

Bli kontaktet av megler