union-site

EIENDOMMENS BELIGGENHET

Strømnesåsen ligger ca. 1,5 km sør for Karlshus, som er administrasjonssenteret i Råde kommune. Tettstedet er sentralt beliggende mellom Moss, Fredrikstad og Sarpsborg. Det er kort avstand til Krogstadfjorden, som er en del av tilgangen til Oslofjorden. Det er også kort avstand til både Østfold sentralsykehus og Rygge flyplass.

Karlshus er et levende bygdesentrum med ulik næringsvirksomhet, matbutikker, kafeer, barnehager samt barne- og ungdomsskole. Tomb videregående skole ligger 6 km fra eiendommen. For pendlere ligger også Østfolds største og mest benyttede pendlerstasjon for tog etablert på Karlshus med en reisetid på litt under 1 time til Oslo S.

Bane NOR regulerer ny InterCity-stasjon rett i nærheten av tomten. Reisetiden til Oslo vil være ca. 35 minutter når dobbeltsporet på Østfoldbanen er ferdig.  

AVSTANDER

RÅDE STASJON OG PENDLERPARKERING

1 km.

KARLSHUS

1,5 km.

NÆRMESTE DAGLIGVARE

1,5 km.

KROGSTADFJORDEN

3,5 km.


OFFENTLIG KOMMUNIKASJON

Det er ca. 1 km til Råde stasjon hvor det går tog i begge retninger. 
Nærmeste bussholdeplass er Strømshaug som ligger ca. 750 meter fra eiendommen. Her går blant annet linjene VY6 (Oslo Bussterminal/Skjærhalden/Fredrikstad Bussterminal) og 630 (Moss/Fredrikstad-Halden). Fra Karlshus Esso, som ligger ca 1,3 km fra eiendommen tilbys det i tillegg linje FB11 (Oslo Lufthavn/Fredrikstad Bussterminal). I henhold til reguleringsbestemmelsene er det også planlagt flere bussholdeplasser langs Tombveien, som går rett forbi eiendommen.    

Bane NOR - Ny togtrasé for InterCity Østfoldbanen - Haug-Seut 
Som en forberedelse til det formelle plan- og utredningsarbeidet etter plan- og bygningsloven utarbeidet jernbaneverket i 2015/2016 en forstudie. Hensikten med forstudien var å kvalitetssikre og optimalisere KVU-korridoren samt vurdere behov og mulighet for koordinering mot interessenter og andre pågående planprosesser. I tillegg ble det lagt vekt på å identifisere spesielle utfordringer og viktige fokusområder for det videre planleggingsarbeidet.

Med bakgrunn i anbefalingen fra forstudien ble planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor mellom Haug i Råde kommune og Seut i Fredrikstad kommune utarbeidet. Det ble fastsatt ved politisk vedtak i Bystyret i Fredrikstad kommune 4. mai 2017 og Kommunestyret i Råde kommune 11. mai 2017.

I etterkant av utarbeidelsen av forstudien og fastsettelse av planprogram er det innhentet mer detaljert kunnskap om planområdet gjennom blant annet grunnundersøkelser og analyser. Den nye kunnskapen avdekker større usikkerhet vedrørende kostnader, gjennomføring og framdrift enn tidligere antatt. Resultatet er at kostnadsestimatet for det anbefalte alternativet har økt. En stor del av økningen skyldes større behov for geotekniske stabiliserings- og sikringstiltak. Det er tydelig signalisert gjennom jernbanereformen at Bane NORs målsetting også skal være å få «mer jernbane for pengene».

Med bakgrunn i dette besluttet Bane NOR sommeren 2018 å undersøke om det i andre områder vil være mulig å finne traseer med potensiale for bedre byggeforhold, som kan redusere kostnader og usikkerhet. Utfallet av dette ble at Bane NOR avsluttet det pågående planarbeidet for reguleringsplan med konsekvensutredning mellom Haug i Råde kommune og Seut i Fredrikstad kommune og startet opp planarbeid for kommunedelplan for nytt dobbeltspor på strekningen. Bane NOR benytter kommunedelplan for utredning og anbefaling av korridor for nytt dobbeltspor, mens reguleringsplan benyttes for å fastsette trasé for nytt dobbeltspor innenfor en gitt korridor. Ettersom planleggingsarbeidet går fra detaljering av korridoren fra forstudien til utredning av flere korridorer, endres plannivå fra reguleringsplan til kommunedelplan med konsekvensutredning.

Det viktigste formålet med planprogrammet er å avklare hvordan selve planarbeidet skal gjennomføres, hvilke alternativer som skal utredes og hvilke utredninger som må gjøres for å skaffe et godt nok beslutningsgrunnlag for valg av alternativ. Bane NOR er tiltakshaver og forslagsstiller, mens kommunene Råde og Fredrikstad er planmyndighet.

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 11-12, 11-13 ble det 30. november 2018 kunngjort oppstart av arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for InterCity dobbeltspor Haug-Seut. Kunngjøring skjedde ved brev til offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner, i lokalaviser samt på nettsidene til Bane NOR, Råde kommune og Fredrikstad kommune. Frist for uttalelse ble satt til 25. januar 2019. Det ble til sammen mottatt 29 uttalelser til varsling av oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Oversikt over, sammendrag av, og kommentarer til mottatte uttalelser er samlet i et eget dokument. Endringer i forslag til planprogram etter offentlig ettersyn er beskrevet i kapittel 6.4 i dette dokumentet. Revidert forslag til planprogram ble oversendt Råde og Fredrikstad kommuner til behandling og fastsettelse i februar 2019. 

Formannskapet i Fredrikstad kommune behandlet saken 25. april 2019.
Følgende vedtak ble fattet:

  1. Forslag til revidert planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity dobbeltspor Haug – Seut, slik det fremkommer av vedlegg 1 i fastsatt planprogram for kommunedelplan, fastsettes i tråd med plan- og bygningslovens § 11-13.

Kommunestyret i Råde kommune behandlet saken 25. april 2019.
Følgende vedtak ble fattet:

  • Råde kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningslovens § 4-1 og 12-9 og Forskrift om konsekvensutredning § 6, bokstav a, planprogrammet for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor på InterCity-traseen Haug-Seut.
  • Ved valg av korridor for dobbeltsporet skal det ikke båndlegges mer områder enn nødvendig.
  • Det bør være mulighet for å søke dispensasjon (frigivelse av båndlagt område som ikke anses aktuelt for utbygging) i perioden.
  • Bane NOR skal, sammen med utbygging av Strømnesåsen, finansiere bygging av gang/sykkelsti hele strekningen mellom Tomb og Hafell, samt å tilknytte denne til det nye stasjonsområdet.

Fastsatt planprogram for kommunedelplan per 7. mai 2019 er lagt ved som vedlegg 4.


Buss

10 min (gangavstand)

Tog

10 min (gangavstand)

Rygge flyplass

12 km