union-site

Eiendommen avmerket (ikke målsatt)

EIENDOMMEN

Strømnesåsen ligger mellom Fredrikstadveien og Tombveien, ca. 1 km sør for Karlshus. Området består av i dag av skog og hogstfelt. Grunneierne deler Strømnesåsen inn i nordre og søndre del. Eiendommen ligger i nordre del og er også den delen av Strømnesåsen, som ihht kommunedelplanen skal opparbeides og bebygges først.

Eiendommen består av flater og skråninger på forskjellige kotehøyder og reguleringsplanen legger til rette for variert utbygging fra frittstående eneboliger til terrassert blokkbebyggelse. På eiendommen er det også satt av ca. 10,1 mål øremerket barnehage. Inn- og utkjøringen til og fra eiendommen vil være ved Hafell i Tombveien 

Eiendommens grunnforhold er for det meste fjell, med innslag av kvikkleire eller sprøbruddsmateriale i infrastrukturpartiet mellom barnehagetomten (AB) og boligbyggefelt B43, som forsåvidt ikke ligger innenfor byggelinjene på eiendommen.   

I bildene under er eiendommen og salgsobjektet avmerket (ikke målsatt)
 

TOMTEN
Selveiertomt på totalt ca. 129 daa og ca. 78,2 mål eksklusivt infrastruktur og offentlig rom.
Det vil bli gjennomført en fradeling og sammenslåing av flere gårds- og bruksnummer til hovedbølet. Tomteområder avsatt til infrastruktur og offentlig rom vil bli overført til kommunen ved opparbeidelse. Matrikkelinformasjon er lagt ved som vedlegg 2.

PLAN- OG AREALOVERSIKT
Oversikt over hvilke matrikler som medfølger salgsobjektet er lagt ved som vedlegg 1.
UNION Norsk Næringsmegling har ikke kontrollmålt arealene.

REGULERINGSPLAN
Reguleringsplan med bestemmelser er lagt ved som vedlegg 3.

UTBYGGINSAVTALE
Det ble 3. april 2018 inngått en utbyggingsavtale mellom Råde kommune, Strømnesåsen AS og Råde Tomteutviklingsselskap AS knyttet til utviklingen av et fremtidig boligområde på Strømnesåsen. Avtalens formål er 1) Regulere kommunens og grunneiers rettigheter og forpliktelser overfor hverandre, 2) Sikre gjennomføring av utbygging av infrastrukturanlegg i det omfang og den kvalitet som kommunen krever, 3) Sikre at interessene til framtidige beboere, naboer og kommunen selv ivaretas, og 4) sørge for at politiske målsetninger nedfelt i vedtak og planer blir gjennomført. Utbyggingsavtalen følger i vedlegg 6. 

VEI, VANN OG AVLØP
Opparbeidelse av all nødvendig offentlig infrastruktur utføres av Råde Graveservice AS , og er forespeilet å stå ferdig august 2020. Kostnaden for dette er, i følge selger, avtalt til ca. MNOK 25 for den delen som tilhører salgsobjektet. Gang-/sykkelvei langs Tombveien fra eiendommen og frem til Råde stasjon er også inkludert i dette. Kontrakt for totalentreprise er lagt ved som vedlegg 8.

KONSESJON
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig da tomten er ubebygd og regulert til annet enn landbruk
Konsesjonsfriheten er i disse tilfeller betinget av av at erverver ikke foretar bruksendring i strid med planen. Eventuell konsesjonsrisiko påhviler likevel kjøperen.

FORURENSNING OG GRUNNFORHOLD
Det er iht. Miljødirektoratet sin hjemmeside (grunn.miljodirektoratet.no) ikke registrert grunnforurensning på tomten.

Norconsult gjorde en grundig geoteknisk undersøkelse av infrastrukturområdet mellom barnehagetomten (AB) og boligbyggefelt (B43) sommeren 2014 hvor det ble kartlagt kvikkleire eller sprøbruddsmateriale. Området ligger utenfor eiendommens byggelinjer. Geoteknisk rapport er lagt ved som vedlegg 5. 

FORMINNER
Det er i følge reguleringskartet avmerket 4 forminner på planområdet for Strømnesåsen. Et av forminenne (R2) ligger på eiendommen og er lokalisert på det høyeste partiet i boligbyggefelt B43. Arkeologisk undersøkelse av R2 ble gjennomført i 2013 og det avmerkede område er frigitt. Utgravningsrapport er lagt ved som vedlegg 7,