union-site

Salgsbetingelser og disclaimer

Kjøpekontrakten skal baseres på siste tilgjengelig meglerstandard. Selger utarbeider utkast til kontrakt. Endelig fremforhandlet kjøpekontrakt må godkjennes av styret i selgerselskapet.

Aksjene, eiendommen og øvrige eiendeler i selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1). Det foreligger en mangel hvis selger før signeringen av kjøpekontrakten gir en uriktig opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav b. For at det skal foreligge en mangel etter kjøpsloven § 19 (1) bokstav a, er det likevel et vilkår at selger måtte kjenne til at opplysningen som selger har gitt, var uriktig da kjøpekontrakten ble signert.

Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn selger, selv om selger har gjort opplysningene tilgjengelig for kjøper, med mindre selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige.

Kjøper fraskriver seg, så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven

Selger kjenner ikke til at det er forurensning i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen.

 Selgers samlede ansvar til å betale erstatning eller prisavslag for ovenstående forhold og for garantibrudd er begrenset oppad til 10 % av eiendomsverdien. Kjøper kan ikke fremme krav mot selger med mindre det samlede krav om prisavslag og erstatning overstiger 1 % av eiendomsverdien. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under [NOK 100.000]. Dersom det samlede krav overstiger minstebeløpet, skal kravene likevel dekkes fra første krone. Selgers samlede ansvar for brudd på avtalen er under enhver omstendighet begrenset til avtalt kjøpesum (etter revisjon iht. avtalens bestemmelser om dette), med mindre selger har forvoldt tapet forsettlig. Kjøpers krav skal beregnes netto etter fradrag for i) eventuelle skatte- og avgiftsbesparelser som kjøper vil kunne nyttiggjøre seg, og ii) det selskapet har rett til å kreve erstattet fra tredjemann, herunder et forsikringsselskap. Hvis et tap er betinget, kan selger først holdes ansvarlig for tapet hvis og når tapet må dekkes av selskapet, og kjøper kan overholde de relevante reklamasjonsfrister i denne forbindelse ved å gi skriftlig melding om det betingede tapet før fristutløp. 

Selger kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap som definert i avhendingslovens § 7-1 (2), selv om selger har utvist skyld. Tapte leieinntekter (herunder bortfall av rett til dekning av felleskostnader) skal likevel anses som direkte tap.

Kjøper taper retten til å gjøre brudd på avtalen gjeldende hvis kjøper ikke innen 60 dager etter at han oppdaget eller burde oppdaget avtalebruddet, gir selger skriftlig melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i. Uansett taper kjøper retten til å gjøre avtalebrudd gjeldende hvis kjøper ikke sender slik reklamasjon innen 1 år etter Overtakelse.

Selger avgir ingen garantier knyttet til eiendommens arealer eller reguleringsmessige status.

Ovennevnte reguleringer er av partene hensyntatt ved fastsettelse av kjøpesummen.

Med eiendommen følger slikt tilbehør som etter lov, forskrift eller annen offentlig vedtak skal tilhøre eiendommen. (Teksten fortsetter under bildet)


Disclaimer

Dette prospektet er utarbeidet av UNION Norsk Næringsmegling AS på oppdrag fra og i samarbeid med selger. Prospektet er ment for distribusjon til interessenter som vurderer å investere i salgsobjektet. Prospektet er utarbeidet på bakgrunn av informasjon gitt av selger, selgers rådgivere og offentlig informasjon.

UNION Norsk Næringsmegling AS ønsker å gi et best mulig informasjonsgrunnlag for å vurdere et kjøp av salgsobjektet. UNION Norsk Næringsmegling AS påtar seg ikke juridisk eller økonomisk ansvar for at prospektet er fullstendig og korrekt. Det forutsettes at kjøper foretar en adekvat besiktigelse og gjennomgang av salgsobjektet.

UNION Norsk Næringsmegling AS forestår ikke oppgjør. Oppgjøret kan gjennomføres som et direkte oppgjør eventuelt forestås av ekstern oppgjørsbank i henhold til oppgjørsinstruks som utarbeides og signeres av partene i fellesskap. UNION Norsk Næringsmegling AS har etablert samarbeid med Danske Bank som oppgjørsbank. Dersom kjøper ønsker at det benyttes en annen oppgjørsbank, betinger det selgers aksept samt at kostnadene ved oppgjøret for det tilfelle skal dekkes av kjøper.