union-site

Salgsobjekt

OVERTAKELSE
Etter nærmere avtale.

HJEMMELSHAVER
Råde Tomteutviklingsselskap AS, org nr. 879 868 262.

SALGSOBJEKT
Råde Tomteutviklingsselskap AS, org nr. 879 868 262.

SELGER
Eiendomsselskapet Nielco AS, org nr. 999 286 755.
 
GJELD
Råde Tomteutviklingsselskap AS hadde per 31.12.18 langsiktig gjeld på NOK 12.457 763.

REGNSKAP
Årsregnskap 2018 for Råde Tomteutviklingsselskap AS er lagt ved som vedlegg 9.

ANDRE FORHOLD
UNION Norsk Næringsmegling er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Selger kjenner ikke til at det er forurensning i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen. Også dette forhold er hensyntatt ved fastsettelse av Kjøpesummen.

Dette prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Innholdet forutsettes å være korrekt, men kan inneholde feil. Potensielle budgivere oppfordres til å besiktige eiendommen sammen med kompetente fagfolk, samt til å gjennomgå selskapet/ene. På flere vedlagte bilder i salgsoppgaven og i vedleggsmappen er eiendommen avmerket med frihånd og ikke målsatt. For å få helt nøyaktig bilde av tomtegrenser og hva som inngår i salget henvises det derfor til reguleringskartet. Det opplyses også om at endelig målsetting av salgsobjektet er i prosess og må derfor legges til grunn til endelig oppmåling og nøyaktige tomtegrenser foreligger. (Teksten fortsetter under bildet).     

PRISANTYDNING
Bud med eventuelle forutsetninger ønskes.

Selger vil utarbeide estimert balanse per overtakelse. Eventuell bokført utsatt skatt som en følge av midlertidige forskjeller skal ikke medregnes som gjeld ved beregning av kjøpesum for andelene, mens eventuell over-/underkurs skal hensyntas.

Eventuelt fremførbart underskudd skal tillegges med 18% av saldo. Eventuell saldo på gevinstkonto skal fratrekkes som gjeld tilsvarende 20 % av saldoen.

Det forutsettes at eventuelle lån/fordringer til nærstående selskaper/selger innfris per overtakelse. I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale eventuelle egne tinglysingsgebyrer.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram