union-site

PLANOMRÅDE OG REGULERING

Totalt omfatter reguleringsplanen er areal på ca. 537,5 daa. Planområdet ligger øst for Tombveien og sør for Karlshus i Råde og er det eneste store boligområde som er satt av i kommunedelplanen annet enn fortetning.

I følge reguleringsplanen er Strømnesåsen er et svært stort prosjekt i Råde-målestokk. Det er i praksis snakk om en nytt tettsted. Innenfor et boligområde av denne størrelsen vil det være viktig å tilrettelegge for et variert tilbud for å få en god sosial sammensetning i befolkningen. Dette har derfor ligget som en viktig forutsetning gjennom hele planprosessen. De terrengmessige forholdene legger også til rette for en variert utbygging. Planprogrammet legger til rette for et høyt akkumulert boligvolum på opp mot 3 enheter per daa.

Reguleringsbestemmelsene legger føringer knyttet til oppdeling av forskjellige delfelt i planområdet og en fordeling i forhold til egnet bebyggelse, utnyttelsesgrad, infrastruktur og leke-og friområder med mer. I reguleringsplanen pkt 9.2 fremkommer det at det legges opp til mulighet for å søke dispensasjon for utnyttelsegrad på tomtene dersom en husbygger har en kreativ annerledes måte å anvende tomten på som ikke går ut over andre naboer på feltet.

Reguleringsplan, reguleringskart og bestemmelser er lagt ved som vedlegg 3.
I bildene under er eiendommen avmerket, men ikke målsatt.