union-site

Forskjellene i leiemarkedet øker

Norsk økonomi er inne i en fase med svakere vekst. Lav oljepris bidrar til å trekke ned veksten, og arbeidsledigheten har begynt å stige. I kontorleiemarkedet ser vi nå at forskjellen mellom ulike områder øker.

Lavere aktivitet i norsk økonomi innebærer vanligvis at bedriftene samlet sett etterspør færre kvadratmeter kontor, noe som isolert bidrar til lavere leiepriser. Frem til nå er det imidlertid i hovedsak oljebransjen som har bremset opp, mens andre sektorer i norsk økonomi holder stand. Dette har blant annet slått ut i form av at arbeidsledigheten har steget betydelig i Rogaland og Hordaland, mens utviklingen har vært mer moderat i resten av landet.

Det gjenstår å se i hvor stor grad nedturen i oljebransjen sprer seg til større deler av økonomien. Vi registrerer likevel at de fleste prognoser tilsier at veksten på landsbasis vil forbli på den positive siden, og at den vil ta seg opp i 2017 og 2018.

I Oslo sentrum er det få leietakere som tilhører oljebransjen og kontorledigheten er lav. I tilegg tilbyr sentrumseiendom fortsatt mange kvaliteter som leietakerne etterspør.  UNION erfarer derfor at de riktige eiendomsproduktene står seg godt i dagens marked.

I andre deler av Oslo-området erfarer vi at etterspørselen etter kontor i større grad er svekket. Dette gjelder særlig i Vestkorridoren, hvor leiemarkedet har høy eksponering mot oljebransjen. I disse områdene er det mange oljeleietakere som sitter på for store arealer, som de ønsker å fremleie. Dette bidrar til at leietakerne i mange tilfeller oppnår gunstige betingelser.

Dersom vi flytter blikket over på tilbudssiden, ser vi at nybyggaktiviteten forblir moderat i kommende treårsperiode. I tillegg bidrar stadig høyere boligpriser til at det konverteres et betydelig volum kontor til boliger. Veksten i kontorareal blir altså beskjeden fremover. Dette gjør at økningen i kontorledighet blir liten til tross for svakere etterspørsel. Det er med andre ord langt fra sikkert at leietakere har noe å tjene på å vente for «å se an markedet».