union-site

Hva koster en kontorplass?

Valg av lokaler er en sammensatt problemstilling, og det er viktig å gjøre en grundig analyse av bedriftens behov. Økt standard og bedre beliggenhet innenfor samme område vil normalt være langt rimeligere enn å flytte fra randsone til sentrum. Tabellen nedenfor viser hva husleiekostnaden er per ansatt for ulike områder og standarder.

Dersom vi ser på bygg med ”normalt høy standard” og ”topp standard og beliggenhet” (de to midterste kolonnene i tabellen), ligger husleiekostnaden på mellom 45.000 til 55.000 kr årlig i de fleste randsonene. Ved å øke husleien i størrelsesorden 15 % går man fra et gjennomsnittlig lokale, til topp standard og beste beliggenhet i det området man er lokalisert.  Husleiekostnaden utgjør vanligvis rundt 10 % av totale kostnader for den typiske kontorbedriften i Oslo. Den totale kostnadsbasen øker med andre ord med 1,5 % dersom husleien økes med 15 %. For mange leietakere vil dette være en liten pris å betale for kortere reisetid, økt trivsel, signaleffekt og konkurransefortrinn i kampen om kvalifisert arbeidskraft.

Hvis man ønsker å flytte bedriften fra randsone til sentrum, må man regne med et større påslag på husleien. Gitt samme standard, vil leiekostnaden typisk øke i størrelsesorden 40 til 50 % ved en slik flytting. De siste årene har vi likevel sett en tendens til at bedriftene i stadig større grad ønsker å bo i sentrum. Bedriftene prioriterer med andre ord god tilgang til offentlig kommunikasjon og servicetilbud foran lavest mulig pris.

Kilde: UNION Gruppen. I tabellen legger vi til grunn en arealbruk på 25 m2 per ansatt. Felleskostnadene er justert for ulike standarder, der påslaget er større for de beste eiendommene. Husleiekostnaden beregnet i tabellen ovenfor gjenspeiler kostnaden per ansatt/år inklusive felleskostnader, men eksklusive strøm, parkering og merverdiavgift.