union-site

Stigende aktivitet i leiemarkedet

Etter at signeringsvolumet i kontorleiemarkedet falt 30 prosent fra 2013 til 2014, har aktiviteten gradvis tatt seg opp. Signeringsvolumet steg med 10 prosent i 2015, og 12-måndersveksten var 15 prosent høyere i første kvartal i år enn i samme kvartal i fjor.

Vi tror at den positive trenden i leiemarkedet skal fortsette de kommende kvartalene. Det er mye som tyder på at konjunkturen i norsk økonomi er i ferd med å nå bunnen. For eksempel har veksten i arbeidsledighet flatet ut hittil i 2016, etter å ha steget gjennom hele 2015. SSB, DNB Markets og Norges Bank venter at veksten i norsk økonomi bunner ut i 2016, før den tiltar fra 2017. De færreste venter riktignok en sterk konjunkturoppgang, men veksten blir trolig høy nok til at vi vil se en gradvis bedring i kontorleiemarkedet.

Et annet viktig poeng er at utløpsvolumene stiger om to til tre år. Signeringene vil da komme i forkant av at kontraktene løper ut, noe som isolert sett bidrar til økt signeringsvolum. På samme måte har lave utløpsvolum for øyeblikket bidratt til at aktiviteten har vært relativt beskjeden de siste to årene.

Kilde: Arealstatistikk

Elkjøp er en av de store aktørene som har vært på søk etter nye kontorlokaler en stund og som nylig har signert leiekontrakt. UNION bisto Avantor i utleie av 7 000 m² til Elkjøp i et nybygg i Nydalen. Kontorbygget blir på totalt 13 000 m² og kommer på Spikerverkstomten der smelteovnene til det gamle Christiania Spigerverk i sin tid lå.

Elkjøp har dermed tatt en strategisk beslutning om å flytte hovedkontoret sitt fra Lørenskog til en av de etablerte kontorklyngene i Oslo. Elkjøp er en salgs- og markedsorganisasjon som er avhengig av å tiltrekke seg de riktige menneskene. Det virker derfor logisk at de velger å flytte til et mer sentralt område med et mer urbant miljø og tilgang til fasiliteter som servering, kultur og underholdning.

IBM er en annen stor leietaker som søker nye lokaler. IT-giganten etterspør inntil 11 000 m² kontor i aksen Bjørvika til Sandvika med ønsket innflytting i fjerde kvartal til neste år. IBM er i dag lokalisert på Rosenholm Campus i Oppegård. Vi tror at IBM, i likhet med Elkjøp, vil benytte flytteprosessen til å skaffe seg lokaler i et mer urbant miljø. Slik kan flytteprosessen bidra til fornyelse av selskapet og styrke konkurranseevnen i kampen om de beste hodene.