union-site


 

PERSONOPPLYSNINGER I UNION GRUPPEN


 
Når du bruker nettsiden vår eller er i kontakt med oss for eksempel ved å motta UNIONs nyhetsbrev eller andre publikasjoner, eller for å finne informasjon om UNION Gruppens eiendomsfond, andre produkter, eller informasjon om de tjenester UNION Gruppen med tilhørende datterselskaper («UNION») leverer - vil UNION be om dine kontaktopplysninger i form av navn, telefonnummer, adresse, virksomhet og e-post («Kontaktinformasjon»).

Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er UNION Gruppen AS evt et datterselskap av UNION Gruppen AS. Eventuelle spørsmål i tilknytning til UNIONs behandling av personopplysninger kan sendes pr mail til privacy@union.no

1.      Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1.       Kontakt og samhandling med våre kunder og leverandører, samt andre tredjeparter vi har forretningsforbindelse med. I denne forbindelse behandler vi personopplysninger knyttet til kontaktpersoner, som vil være begrenset til navn, telefonnummer og epostadresse. Dette vil også omfatte informasjon om kontaktpersoner hos våre leietakere (kun selskaper). Behandling av kontaktopplysninger hos våre forretningsforbindelser behandler på grunnlag av at vi har en berettiget interesse i å behandle opplysningene for å drive vår virksomhet, og vi har vurdert det til at denne interessen ikke må vike for personverninteressene til de registrerte, siden opplysningene som behandles og behandlingen som gjøres er i liten grad omfattende eller inngripende.

2.       Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om UNIONs produkter og virksomhet, herunder forvaltning av eiendom. I denne forbindelse er det Kontaktinformasjon som behandles og behandlingen skjer på grunnlag av samtykke eller for å oppfylle en avtale med deg.

3.       Besvare henvendelser som kommer inn til oss, hvor det er Kontaktinformasjon og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen som behandles. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining hvor vi har vurdert at det er nødvendig for å kunne hjelpe deg med din henvendelse.

4.       For å oppfylle lovpålagte forpliktelser hva gjelder KYC (know your customer) og AML-formål (anti-hvitvasking) og for å administrere en investors investering i et UNION-fond. Opplysningene som innhentes er kontaktinformasjon samt kopi av godkjent legitimasjon for de som har rett til å representerer en investor, samt tilsvarende informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere.

5.       Rekruttering til nye stillinger oss hos. Kontaktinformasjon, CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

6.       For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her [ta inn link til cookie-policy]. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

2.      Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

UNION bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3.      Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. På grunn av krav til oppbevaring av regnskaps dokumentasjon vil relevant kontaktinformasjon bli lagret minimum i 10 år.

For personopplysninger som behandles på grunnlag av samtykke, vil slik informasjon slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

4.      Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du fylle ut skjema for begjæring om innsyn i personopplysninger som ligger tilgjengelig på www.union.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å klikke på linken i e-post som benyttes for utsendelse av informasjon eller ved å sende e-post til privacy@union.no.

5.      Klage

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.


  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram